PETR DUBJAK O MNĚ | AKTIVITY PROJEKTY VÝSTAVY PUBLIKACE | FOTKY KRESBY OSTATNÍ
ZPRAVODAJE 2021      1    2    3    4             Ostopovický zpravodaj 4 2021, výtisk v .pdf
Mapka výletních tras po okolí Ostopovic

CESTY ODPADŮ

Když mě starosta obce Jan Symon požádal, abych se vrátil ke spolupráci na Ostopovickém zpravodaji, přislíbil jsem znovu začít od ročníku 2021. Jak nastal čas, připravil jsem si fotky z okolí Ostopovic, pár nápadů, o čem psát, a vydal se je konzultovat do sběrného dvora za šéfredaktorem zpravodaje Jaroslavem Šebánkem. K zaměření tohoto článku o odpadech mne inspirovaly z mnoha stran nepříznivé informace o posledním údělu plastů. Že se prvně roztřídí, odvezou, pak se zase sesypou na jednu hromadu s ostatními odpadky a spálí. Na to konto mě napadlo v několika článcích s investigativním zaměřením na téma CESTY ODPADŮ nechat rozkrýt, jak to tedy s celou škálou tříděných odpadů vlastně je, kam putují, co se s nimi pak děje, na co se mění. Prvně jsem nabídl a nakreslil laicky jednoduché schéma. Co se třídí, zpracovává, recykluje. Ale dále jsme s Jaroslavem už spolupracovali na schématu společně a hlavně z jeho strany kompetentně. Ve schématu je také naznačeno, že budou postupně osloveni pracovníci jednotlivých firem, které odpady zpracovávají, aby se na stránkách zpravodaje rozepsali o svých postupech zpracování odpadů. Nakonec jsem dospěl i k zobecnění námětu a následnému rozvětvení na další budoucí články a seriály zaměřené na problematiku důležitou nebo zajímavou pro naši obec:
CESTY VODY, CESTY V OKOLÍ, CESTY DO BRNA, CESTY PENĚZ...

Petr Dubjak

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI

Systém třídění odpadů v obci se stále inovuje, rozšiřujeme kapacitu sběrných hnízd a přidáváme nádoby na další odpady. Od letošního roku je možné ve sběrných hnízdech vytřídit jedlé oleje a tuky, hliníkové a železné materiály, zejména plechovky a drobné kovové předměty. Plechovky je také možné třídit do pytlů, odděleně nebo dohromady, a my je odvezeme v rámci pytlového svozu. Odpadové hospodářství obce je velice rozsáhlé. Do ceny likvidace odpadů se promítá několik proměnných nákladů, jako je cena dopravy a s ní kolísající ceny pohonných hmot, způsoby likvidace – skládka, třídící linka, spalovna, samotná separace přímo v obci, zpětný odběr na další využití, a rovněž personální a administrativní náklady. Výsledná cena, kterou platí občané v naší obci, je výsledek propočítání zmíněných nákladů a započtení peněz, které může obec čerpat za třídění odpadů v obci zpět. Abychom uvedli tuto problematiku více v povědomí, uveřejníme v následujících číslech zpravodaje bližší informace o systému, rozhovory s povolanými osobami z odpadového hospodářství a další doplňující články.

1. 1. 2021 vešel v účinnost zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Tento zákon přináší oproti původní úpravě několik změn, které se dotýkají všech původců odpadu, tedy běžných občanů, fyzických a právnických osob podnikajících i obcí. Odpady jsou seřazeny v katalogu odpadů, kde jsou roztříděny do kategorií a mají přiřazené katalogové číslo. Katalog odpadů stanovuje vyhláškou ministerstvo. Níže uvádím 2 vybrané změny:

Do konce roku 2030 konec skládkování. Tato změna se projeví u každého z nás. V současné době končí část odpadu na skládkách. Z naší obce je komunální odpad z domácností i ze sběrného dvora a rovněž velkoobjemový spalitelný odpad likvidován ve spalovně.

Nerozlišování mezi živnostenským a komunálním odpadem. Nový zákon již nebude rozlišovat odpad tímto způsobem, živnostníci budou moci využívat obecní systém likvidace odpadu, ale pouze na základě uzavřené smlouvy s obcí. Nakládání s odpady v naší obci a s tím spojené poplatky upravují obecně závazné vyhlášky (OZV), které jsou pravidelně aktualizovány zastupitelstvem obce. Tyto OZV naleznete na stránkách obce Ostopovice www.ostopovice.cz v sekci Obecně závazné vyhlášky. Jde o tyto obecně závazné vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Cenu služeb spojených s likvidací vybraných odpadů nebo jejich odvozem upravuje Ceník služeb spojených s údržbou obce a provozem sběrného dvora. Ten rovněž naleznete na internetových stránkách obce nebo ve sběrném dvoře. Na úvod jsme zpracovali přehlednou tabulku systému nakládání s odpady v naší obci. V této tabulce vidíte způsoby sběru a likvidace odpadů v obci.

Jaroslav Šebánek a Petr Dubjak